Cenik rezervacijskih stroškov potovalne agencije Hemingway d.o.o.

Povezava na Cenik rezervacijskih stroškov (PDF format).

Splošni in posebni pogoji potovalne agencije Hemingway d.o.o.

Povezava na Splošni in posebni pogoji potovalne agencije Hemingway d.o.o. (PDF format)

 

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje – 1. del

1. Splošna določila

 • Ti splošni pogoji, skupaj z dodatno rubriko “Pomembni napotki potniku” in cenikom rezervacijskih stroškov, so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Potovalna agencija HEMINGWAY d.o.o. (v nadaljevanju agencija) in naročnik oziroma potnik, ki se odloči za nakup storitve, ki jo agencija ponuja, kadar nastopa kot organizator storitve, ali pa storitve drugega organizatorja potovanj, kadar nastopa kot pooblaščeni prodajalec posrednik.
 • Naročnik oziroma potrošnik oziroma kupec oziroma potnik (v nadaljevanju potnik) je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo oziroma opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve in se nanj nanašajo ti Splošni in posebni pogoji.
 • Določila iz prvega dela Splošnih pogojev in dodatne rubrike „Pomembni napotki potniku “ ter cenika rezervacijskih stroškov, veljajo ne glede na to, ali agencija nastopa v vlogi organizatorja potovanja ali pooblaščenega prodajalca posrednika.
 • Za paketna potovanja drugih organizatorjev potovanj in za potovalne storitve drugih ponudnikov veljajo splošni pogoji le teh organizatorjev, ki so javno objavljeni v programih in cenikih teh istih organizatorjev. Naziv odgovornega organizatorja je razviden iz prijavnice oziroma pogodbe o sklenitvi (v nadaljevanju pogodbe) in morebitnih ostalih potrdilih o sklenjenem potovanju oziroma drugi potovalni storitvi.
 • V primerih, ko potniku pred sklenitvijo prijavnice iz objektivnih razlogov splošni pogoji drugega organizatorja potovanj ne bi bili dostopni v celoti, veljajo tudi za ta potovanja določila 2. dela teh splošnih pogojev, razen v delu, ki ureja pravice in obveznosti, ki so urejene s potniku dostopnim delom splošnih pogojev drugega organizatorja potovanj.
 • Sestavni del pogodbe o potovanju so tudi program potovanja oz. katalog in cenik organizatorja s splošnimi pogoji organizatorja potovanja ter splošni pogoji ponudnikov potovalnih zavarovanj.

2. Prijave turističnega aranžmaja

 • Potnikov sprejem ponudbe, ki jo je prejel s strani agencije, je zavezujoč tako glede njega samega kot glede ostalih udeležencev, v korist katerih sklepa pogodbo (v nadaljevanju sopotnik/i). Sopotnik svoja upravičenja uresničuje izključno preko potnika, ki je z agencijo sklenil pogodbo.
 • V primeru, ko so potnik oz. naročnik in/ali plačnik turističnih storitev in uporabnik turističnih storitev različne fizične ali pravne osebe, je podana solidarna plačilna obveznost vseh rezerviranih potovalnih storitev.
 • Potnik se je pred sprejemom ponudbe dolžan skrbno seznaniti z vsemi njenimi elementi in z vsemi opozorili, ki mu jih posreduje agencija, drugi ponudnik potovalnih storitev oz. drugi organizator paketnega potovanja.
 • Za zavezujoč sprejem ponudbe se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako nedvoumno naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu, elektronski pošti, spletnem obrazcu ali kakršnemkoli drugem prijavnem kanalu. Sprejem ponudbe je za potnika zavezujoč vedno, kadar vsebuje ime in priimek vsaj enega udeleženca potovanja ter podatke o njegovem rojstvu in prebivališču ali, kadar potnik plača prijavnino oziroma vsaj del prijavnine, ali drugo konkludentno dejanje, s katerim potnik potrjuje svojo zavezujočo prijavo.
 • Glede na dejstvo, da so ti splošni pogoji, Pomembni napotki potniku in določila posebnih pogojev in ponudbe objavljeni na spletni strani agencije, šteje, da je potnik v primeru telefonsko, internetno ali kako drugače na daljavo sprejete ponudbe, sprejel določila teh splošnih in posebnih pogojev agencije.
 • Glede na potnikovo obvezo iz tretje alineje te točke tudi šteje, da je agencija potniku na pravi način pravočasno posredovala vsa predpisana opozorila in navodila.
 • Če se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (neobvezujoča rezervacija s časovno omejeno veljavnostjo), veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na dokumentu oziroma potrditvi rezervacije z opcijo. Rezervacijo z opcijo je le način začasnega zadržanja kapacitete in ni zavezujoča ne za potnika in ne za organizatorja v primeru višje sile ali razprodane kapacitete, do katere je prišlo v vmesnem času, ko je veljala rezervacija z opcijo.
 • Pri rezervaciji na poizvedbo (rezervacija na vprašanje oz. RQ – request), ko potnik podpiše prijavnico z zavedanjem, da je prijava na vprašanje, postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravno zavezujoče, tako za potnika kot za organizatorja, če odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

3. Vplačila

 • Plačilo je pogoj za rezervacijo potovalne storitve, razen kadar z agencijo ni dogovorjen drugačen plačilni rok, ki pa je v vsakem primeru bistvena sestavina pogodbe o potovanju. Če potnik ne plača v tem roku, šteje, da je pogodba razvezana po samem zakonu. Enako velja v primeru, ko potnik z namenom plačila potovanja agenciji posreduje številko svoje kreditne kartice, bremenitev le te pa s strani potnikove banke ali bančnega operaterja ni odobrena.
 • Predračun ali račun je sestavni del pogodbe, zato roki za plačilo in oblike plačila, zavedeni na teh dokumentih, veljajo kot pogodbeni dogovor.
 • Za opravljeno plačilo se šteje trenutek, ko potnik izvede plačilo v prodajni enoti agencije oziroma ko potnik opravi nakazilo na transakcijski račun agencije oziroma plačilo na daljavo s plačilno kartico ali drugim plačilnim sredstvom za plačila na daljavo.
 • Ob prijavi je potnik dolžan plačati predujem oziroma akontacijo v višini najmanj 30 % zneska aranžmaja ter prijavnino po ceniku in morebitne premije zavarovanj. Preostali znesek potnik poravna najkasneje 14 dni pred odhodom oziroma tako, kot je napisano v programu ali na pogodbi oziroma računu.
 • Pri rezervaciji na vprašanje (RQ – request) je potnik ob prijavi dolžan plačati akontacijo, katere višina je odvisna od lestvice stroškov odpovedi organizatorja potovanja oz. ponudnikov potovalnih storitev ter predvidenega datuma odhoda.
 • V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je pogodbo o potovanju odpovedal, s tem pa se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz teh splošnih pogojev.
 • Potnik lahko plača znesek tudi obročno s kreditnimi karticami, skladno s cenikom rezervacijskih stroškov.
 • Pri nakupu letalskih vozovnic je potnik dolžan ob prijavi plačati celotni znesek vozovnice, če s prodajnim mestom ni dogovorjeno drugače.
 • V primeru, ko bi potnik bil upravičen do kakršnegakoli vračila vplačanega zneska, ki je bil plačan s kreditnimi karticami, obročno, z nakazili ali darilnim bonom/darilno kartico, se potniku upravičeno iskani znesek vrne v obliki prvotnega plačilnega sredstva oz. s stornacijo takšnega plačilnega sredstva. Šele če to ni mogoče ali pa se potnik in agencija tako dogovorita, se vračilo lahko opravi z bančnim nakazilom ali z vračilom v gotovini.
 • V primerih, ko je potnik akontacijo ali celotni znesek plačal z gotovino in je naknadno upravičen do vračila, se vračilo vplačila opravi z bančnim nakazilom, v kolikor s prodajnim mestom ni dogovorjeno drugače.

Posebnosti plačil na obroke s kreditnimi karticami:

 • Zaradi lastne varnosti naj se potniki med potovanjem zadržujejo v organizirani skupini, izogibajo naj se gibanju v manj nadzorovanih predelih mest, še posebej ponoči, posebno skrb naj posvečajo varovanju osebnih stvari pred tatvinami oz. podtikanji nedovoljenih substanc v prtljago, pazljivi naj bodo pri menjavi denarja, vračilih ob nakupih, v javnih prevoznih sredstvih ter pri gibanju v naravi. Priporočena je tudi uporaba zaščite pred soncem in insekti, tuširanje po kopanju v bazenih ali divjih kopališčih, pazljivost pri intimnih stikih z lokalnim prebivalstvom,…
  • V primeru razglasitve posebnih varnostnih razmer v določeni državi ali regiji, se je potnik dolžan dosledno držati navodil pristojnih organov oblasti.
  • V primeru, da potnik med potovanjem izgubi osebne dokumente ali so mu le ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri tem potnik ne more od predstavnika organizatorja ali vodnika zahtevati, da se izvajanje programa zaradi njegovega pridobivanja novih dokumentov zaustavi in je tudi dolžan na svojo skrb in stroške dohiteti morebitno skupino, s katero potuje na programu. V primeru prekinitve potovanja in vrnitve v domovino zaradi izgube dokumentov, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

4. Cene

 • Agencija ob vsakokratni sklenitvi pogodbe obračuna administrativne stroške prijave oziroma prijavnino v višini 15 € za enodnevne izlete in 20 € za vse ostale aranžmaje.
 • Pri sestavi kompleksnih ponudb oz. ponudb aranžmajev po naročilu se obračuna predhodno varščino v višini med 25 in 50 € kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru potrditve ponujenega aranžmaja po naročilu se vplačano varščino upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru, da pa si naročnik premisli in ponudbe ne potrdi, agencija varščino zadrži kot strošek priprave aranžmaja po naročilu.
 • Naknadne spremembe (imen, števila potnikov, terminov, nastanitve in podobno), če so sploh še možne, agencija zaračunava po ceniku organizatorja oz. ponudnikov potovalnih storitev z dodatkom svojih administrativnih stroškov 20 € po posamezni spremembi.
 • Kadar je v programu organizatorja objavljenih več cen za različno število udeležencev, je potnik dolžan plačati kupnino glede na končno število udeležencev. Ob prijavi se potniku obračuna nižja ali višja cena, odvisno od ponudnika. Če pogoji za nižjo ceno ni doseženo, je potnik dolžan na poziv organizatorja potovanja najkasneje do dne pred odhodom doplačati v programu navedeno razliko. V primeru obračunane višje cene in doseganju pogojev za nižjo ceno, pa se potniku vrne razliko. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za izvedbo programa po nižji ceni ne bi nastopili.
 • Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred odhodom v primerih, ko je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene valute ali do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Potnik ima pravico razdreti pogodbo, če podražitev preseže 8 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska, ne pa tudi pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in ostalih z razpisanim programom nepovezanih doplačil.
 • Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj lahko izključujejo in se ne seštevajo. Če je v razpisanem programu navedenih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

Pomoč pri pridobivanju vizumov:

 • Agencija lahko posreduje pri izdaji vstopnih vizumov za nekatere tuje države. Za katere države to velja, se lahko potnik pozanima na prodajnem mestu agencije, če možnost pridobitve vizuma preko agencije ni že omenjena v razpisanem programu.
 • Agencija si pridržuje pravico, da posredovanje pri izdaji vizuma zavrne zaradi vnaprej utemeljene predpostavke, da pogoji za izdajo vizuma niso izpolnjeni (prekratek rok za vložitev, očitno neizpolnjevanje pogojev ipd..). V tem primeru je agencija dolžna potnika napotiti na uradni organ za izdajanje vizumov.
 • V primerih, ko potnik za pomoč pri pridobitvi vstopnih vizumov za tujo državo zaprosi agencijo, le ta zaračunava stroške posredovanja pri izdelavi vizumov v višini med 25 in 50 € oz. po ceniku, ter stroške pošiljanja s hitro pošto, kadar je to potrebno. Ti stroški posredovanja ne vključujejo stroškov izdelave vizuma. Višina stroškov izdaje in izdelave vizuma je odvisna od države, v katero se potuje.
 • Agencija ne odgovarja za zamude pri izdaji ali pošiljanju vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti potnika, za zavrnjene zahtevke za izdajo vizuma ali druge z agencijo nepovezane dejavnike, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne bi prejel pravočasno. V teh primerih agencija potniku ne vrača stroškov posredovanja pri izdelavi vizumov, četudi potnik zaradi teh zapletov potovanja ne prične.

Cenik posredovanja letalskih vozovnic in z letalskimi vozovnicami povezanih storitev

 • Skladno s cenikom, objavljenim na vidnem mestu v poslovalnici in na spletni strani, agencija pri izdaji letalskih vozovnic obračuna strošek posredovanja (TSC), ki je odvisen od vrste vozovnice:
Enosmerna vozovnica 15 €
Povratna vozovnica 30 €
Vozovnica s tremi in več segmenti 45 €
Medcelinski let v ekonomskem razredu 65 €
Medcelinski let v poslovnem ali prvem razredu 130 €
Vozovnica nizkocenovnega prevoznika 25 €
ESTA (za karte, ki niso kupljene v agenciji) 50 €
ESTA (za karte, kupljene v agenciji) 35 €
Spletna prijava na let v imenu potnika (kadar spletna prijava ni edina opcija) 10 €
Urejanje prevoza dodatne opreme (športna oprema, glasbila,…) 10 €
Sprememba rezervacije, imena, refundacija vozovnice oz. ponovna izdaja 20 €*

* + strošek spremembe in/ali nove cene, ki ga zaračuna sam letalski prevoznik

 • Agencija pri posredovanju vozovnic nizkocenovnih prevoznikov ponuja le pakete z vključeno prijavo na let na letališču (»airport check-in«), če ni s potnikom ob rezervaciji drugače dogovorjeno. Potnik v nobenem primeru ne more od agencije zahtevati uporabniškega dostopa do rezervacijske aplikacije prevoznika z namenom spletne prijave na let (»online check-in«) in mora za prijavo na let prositi pooblaščeno osebo v agenciji.

5. Prospekti, katalogi, opisi in potovalni dokumenti v tujih jezikih

 • Predstavitveni material, kot so letaki, katalogi, prospekti, slike in video materiali, ki so izdani v tujih jezikih, so namenjeni izključno interni uporabi zaposlenih agencije za predstavitev destinacij, objektov, ponudbe in ostalih storitev in se jih potnikom ne sme izdajati ali posojati.
 • Potnik, ki je pri agenciji opravil prijavo aranžmaja tujega organizatorja potovanja in prejme potovalne dokumente v tujem jeziku, lahko agencijo zaprosi za prevod ali pomoč pri tolmačenju. Potnik skupaj s potovalnimi dokumenti v tujem jeziku prejme tudi obvestilo o odhodu v slovenskem jeziku, na katerem so vsa pomembna opozorila in priporočila. Vsi podatki o aranžmaju pa so v slovenskem jeziku navedeni tudi na pogodbi o potovanju.

6. Pravice potnika

 • Potnik, ki je sklenitelj pogodbe, lahko kadarkoli pred začetkom turističnega aranžmaja odstopi od pogodbe o potovanju in s tem prevzame tudi odgovornost do opustitve koristi morebitnih sopotnikov. Odstop od pogodbe je mogoč le na podlagi pisne odpovedi in dokazljive preverbe, da je agencija pisno odpoved prejela. Pri tem naj potnik upošteva običajni delovni čas rezervacijskega oddelka agencije med 9.00 in 15.00 (ponedeljek-petek). Zadostuje tudi s strani potnika podpisana odstopna izjava, ki jo podpiše na prodajnem mestu. Neupoštevanje določil iz te alineje pomeni, da potnik ni odstopil od pogodbe.
 • V primeru odpovedi iz prejšnje alineje potnika bremenijo stroški odpovedi; če gre za paketna potovanja drugih organizatorjev in z njihovimi splošnimi pogoji ni določeno drugače, v višini 100 % pogodbene vrednosti, če pa je organizator paketnega potovanja agencija, pa so ti določeni v 2. delu teh pogojev v točki »Potnikova pravica do spremembe in odpovedi potovanja«.
 • Potnik lahko prekine potovanje na svojo željo tudi, ko se je potovanje že pričelo. To stori le s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. Če med potovanjem potnik po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za nastale stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil organizatorju.
 • Potnik lahko po sklenitvi pogodbe na prodajnem mestu zahteva spremembo imena ali števila potnikov, nastanitve, datuma potovanja ali celo rezervirana mesta prenese na tretjo osebo, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V tem primeru veljajo določila tretje alineje točke »4. Cene«.
 • V primeru spremembe programa na željo potnika ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani organizatorja, potnik nima pravice zahtevati odškodnine, znižanja cene ali brezplačne odpovedi potovanja.
 • Kadar vizum z doplačilom ni omenjen v razpisanem programu, potnik ni upravičen do pridobivanja uradnih vizumskih in drugih vstopno-izstopnih ter zdravstvenih informacij in zahtev s strani agencije. Vendar pa je agencija na zaprosilo potnika dolžna posredovati kontakt pooblaščene konzularne ustanove ali organa.
 • Če pride do težav med potovanjem, je potnik upravičen od organizatorja potovanja zahtevati pomoč. Organizator je dolžan potniku nuditi pomoč, bodisi preko svojega predstavništva na ciljni destinaciji, katerega kontakt je naveden na potovalnih dokumentih, bodisi preko svoje službe za pomoč potnikom preko telefona ali drugih elektronskih sredstev komuniciranja in mu tako posredovati informacije in napotke o konzularni pomoči, zdravstveni pomoči, pomoči lokalne oblasti ter ostalimi nasveti za hitro rešitev težav.
 • V primeru insolventnosti, vam agencija, kadar nastopa kot organizator potovanja, v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov, posreduje informacije o veljavnem garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:
 • Številka garantnega pisma in datum izdaje: TK49902130395 z dne 01.06.2023
  Izdajatelj jamstva (garant): Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva c. 19, Ljubljana;
 • Predmet zavarovalnega jamstva: če zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja storitve paketnega potovanja oz. povezanega potovalnega aranžmaja niso bile izvedene, jamstvo jamči za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu. V takšnem primeru potrošnik pozove organizatorja potovanja, da ta zagotovi izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti. Če te obveznosti niso izpolnjene, se potrošnik obrne na izdajatelja garantnega pisma / jamstva na številko 080 2864 ali elektronski naslov info@triglav.si

7. Zavarovanje odpovedi

 • Stroškom odpovedi iz druge alineje točke »6. Pravice potnika« se lahko potnik izogne z vplačilom zavarovanja odpovedi, ki ga izvede sočasno z rezervacijo. Pri tem mora potnik upoštevati utemeljenost razlogov za uveljavljanje zavarovanja odpovedi, ki je natančno določena v splošnih pogojih zavarovalnega produkta, s katerimi se mora seznaniti pred sklenitvijo tega zavarovanja. Potnik lahko cenik in pogoje zavarovanja vedno zahteva na prodajnem mestu.
 • Potnik je ob sklenitvi zavarovanja dolžan na prodajnem mestu prevzeti tudi zavarovalno polico s splošnimi pogoji zavarovanja, jo prebrati in prodajno mesto opozoriti na morebitne napake v imenih zavarovancev, datumih in premijah. Potnik se ob sklenitvi zavarovanja zaveda, da prijavnina, morebitni stroški posredovanja in premija zavarovanja niso predmet zavarovalne vsote.
 • Potnik v zavarovalnem primeru uveljavlja povračilo zavarovalnine z obrazcem zavarovalnice, ki mora biti z njegove strani in s strani njegovega zdravnika izpolnjen pravilno in popolnoma, kot velevajo navodila na obrazcu. Agencija ni obvezana obrazca v imenu potnika posredovati zavarovalnici. V kolikor pa agencija ugodi potnikovi prošnji za takšno pošiljanje, šteje, da je potnik pristal na seznanitev agencije s konkretnimi razlogi njegove odpovedi potovanja oziroma z nekaterimi osebnimi podatki.
 • Če potnik zavarovanja odpovedi ni sklenil pri agenciji, vendar ob nastali odpovedi za izdajanje potrdil ali urejanje in pošiljanje obrazca zavarovalnici vseeno zaprosi agencijo, mu ta lahko obračuna administrativne stroške višini med 30 in 50 €.

8. Obveznosti potnika

 • Pred sklenitvijo pogodbe je potnik dolžan agenciji posredovati svoje podatke in podatke morebitnih sopotnikov tako, kot glasijo v njihovih osebnih dokumentih (potne listine), s katerimi bodo prestopali meje lastne države. Če potnik oz. kateri od njegovih sopotnikov, ki potujejo v tujino, ni slovenski državljan, je potnik, ki je sklenitelj pogodbe, dolžan na to izrecno opozoriti agencijo pred sklenitvijo pogodbe. V primeru, ko potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov oz. državljanstva sebe in sopotnikov, je odgovoren za vse stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, ki nastanejo tako njemu kot tudi agenciji.
 • Potnik je še pred sklenitvijo pogodbe dolžan podrobno preučiti program potovanja, ki mu je na voljo v pisni ali v elektronski obliki pri organizatorju. V primeru opustitve te obveze se ne more uspešno sklicevati na kakršnokoli drugo informacijo, ki bi organizatorju nalagala širše ali drugačne obveznosti izven programa potovanja. V primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe organizatorjeve obveznosti iz programa ne bi bile v celoti jasne, se je glede tega pred sklenitvijo pogodbe dolžan obrniti nanj oziroma na agencijo.
 • Potnik mora sam poskrbeti, da njegova in ostalih sopotnikov potna listina velja še najmanj 6 mesecev po predvidenem povratku s potovanja, če tranzitne države in ciljna država ne zahtevajo še drugače.
 • Potnik je dolžan upoštevati vizumske in druge vstopno-izstopne ter zdravstvene zahteve, ki veljajo tako za države, preko katerih le potuje v ciljno državo (tranzitne države), kot tudi za vstop v ciljno državo, pri tem pa se mora tudi držati predpisanih rokov za izdajo vizumskih in drugih listin (knjižic o cepljenju, zdravniških potrdil idr.).
 • Morebitna cepljenja so obvezna tudi v primerih, ko je tovrsten predpis sprejet že po sklenitvi pogodbe o potovanju. Dejstvo, da je cepljenje zahtevano po sklenitvi pogodbe, ni opravičljiv razlog za odstop od pogodbe s strani potnika.
 • Potnik je v skladu z načelom vestnosti in poštenja dolžan v največji meri poskrbeti, da si s svojim obnašanjem ali izgledom ne oteži oz. onemogoči opravljanja obmejnih, carinskih in zdravstvenih formalnosti. Dolžan je spoštovati hišni red v gostinskih in nastanitvenih objektih ter prav tako na sploh spoštovati lokalno kulturno in versko tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone države, ki jo obiskuje. Vse kazni, odškodnine in stroški, nastali z neupoštevanjem zgoraj omenjenih norm, so izključno na breme potnika.
 • Potnik je dolžan poskrbeti za svoj pravočasen prihod na izhodišče potovanja ne glede na to, ali si je prevoz do izhodišča organiziral sam ali pa mu ga je organiziral organizator ali agencija, ter v zvezi s tem pridobiti vsa navodila in priporočila organizatorja. Morebitna potnikova zamuda iz kateregakoli razloga, tudi v primeru višje sile, gre izključno v njegovo breme, razen kadar bi šlo za dokazljivo malomarnost organizatorja ali agencije pri zagotovitvi prevoza.
 • Potnik se je na dan odhoda dolžan izkazati s potovalnimi dokumenti (napotnica – voucher ali obvestilo o odhodu). Če potnih teh dokumentov ne bi prejel do 5 dni pred odhodom, je o tem dolžan obvestiti svoje prodajno mesto. V kolikor te svoje obveznosti ne upošteva, s tem organizatorja potovanja in agencijo razbremeni vsake odgovornosti oziroma tudi odgovarja za morebitno nastalo škodo.
 • Potnik je pred odhodom na potovanje dolžan prodajno mesto opozoriti o neprejetih dokazilih o doplačanih storitvah (police zavarovanja z asistenco v tujini, voucherje za fakultativne izlete, voucherje za najeme vozil ali transferje idr.). V kolikor te svoje obveznosti ne upošteva, s tem organizatorja potovanja in agencijo razbremeni vsake odgovornosti oziroma tudi odgovarja za morebitno nastalo škodo.
 • Pri izbiranju storitev, ki jih ponujajo hotelir oz. drugi ponudniki storitev na destinaciji, in ki niso vključene v pogodbi, naj bo potnik posebno skrben, da ga ob ali po njihovi izvedbi ne preseneti cena, kakovost ali čas zaključka storitve.
 • Zaradi lastne varnosti naj se potniki med potovanjem zadržujejo v organizirani skupini, izogibajo naj se gibanju v manj nadzorovanih predelih mest, še posebej ponoči, posebno skrb naj posvečajo varovanju osebnih stvari pred tatvinami oz. podtikanji nedovoljenih substanc v prtljago, pazljivi naj bodo pri menjavi denarja, vračilih ob nakupih, v javnih prevoznih sredstvih ter pri gibanju v naravi. Priporočena je tudi uporaba zaščite pred soncem in insekti, tuširanje po kopanju v bazenih ali divjih kopališčih, pazljivost pri intimnih stikih z lokalnim prebivalstvom,…
 • V primeru razglasitve posebnih varnostnih razmer v določeni državi ali regiji, se je potnik dolžan dosledno držati navodil pristojnih organov oblasti.
 • V primeru, da potnik med potovanjem izgubi osebne dokumente ali so mu le ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri tem potnik ne more od predstavnika organizatorja ali vodnika zahtevati, da se izvajanje programa zaradi njegovega pridobivanja novih dokumentov zaustavi in je tudi dolžan na svojo skrb in stroške dohiteti morebitno skupino, s katero potuje na programu. V primeru prekinitve potovanja in vrnitve v domovino zaradi izgube dokumentov, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.
 • Mladoletni potniki lahko potujejo le v spremstvu najmanj ene polnoletne osebe, s katero sta na isti prijavi/pogodbi. Polnoletna oseba odgovarja za mladoletno osebo, s katero potuje, in s tem odvezuje organizatorja vsake odgovornosti.

9. Obveznosti in odgovornosti organizatorja potovanja

 • Pri paketnih potovanjih šteje, da je organizator potovanja odgovoren za izvedbo potovalnih storitev iz pogodbe, tudi če te storitve zanj izvajajo drugi ponudniki.
 • Določilo iz prejšnje alineje ne velja, kadar organizator potovanja ob rezervaciji potniku z doplačilom in po izključno potnikovem naročilu uredi tudi z razpisanim oziroma pripravljenim programom nepovezana doplačila, katerih storitve bodo opravljene v kraju samem in pri njih ne nastopa kot odgovorni organizator, temveč le kot posrednik (fakultativni izleti, vstopnine in ogledi, najem športne opreme in vozil idr..).
 • Organizator potovanja je dolžan odpraviti neskladja, če posamezna potovalna storitev ni izvedena skladno s pogodbo o paketnem potovanju, razen, če to ni mogoče ali, če bi odprava neskladja povzročila nesorazmerno visoke stroške.
 • Kadar organizator potovanja po začetku turističnega paketa ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev iz pogodbe o paketnem potovanju, potniku brez plačila dodatnih stroškov za nadaljnjo izvedbo turističnega paketa ponudi ustrezne nadomestne potovalne storitve, ki so po možnosti enake ali višje kakovosti od dogovorjenih. Kadar je posledica predlaganih nadomestnih potovalnih storitev turistični paket nižje kakovosti, kot je naveden v pogodbi o paketnem potovanju, organizator potovanja ustrezno zniža ceno turističnega paketa.
 • Če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin vrnitev potnika, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, ni mogoča, organizator plača stroške nastanitve za največ tri noči.

10. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

 • Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov agencija zbira, obdeluje in posreduje osebne podatke potnikov za potrebe izvedbe pogodb o potovanju oz. rezervacij turističnih storitev ter za izvajanje potrebnih ukrepov pred sklenitvijo le-teh.
 • V kolikor izvajalci posameznih turističnih storitev, kot so hotelirji, prevozniki, vodniki in podobno, ki jim je zaradi izvedbe potovanja potrebno posredovati potnikove osebne podatke, delujejo zunaj sodne oblasti EU, ravni njihovega varovanja ni vedno mogoče zagotoviti po predpisih EU.
 • Šteje, da je potnik, ki je sklenitelj pogodbe, tudi pogodbe na vprašanje, osebne podatke sopotnikov, ki jih navede ob sklepanju pogodbe ali podaji naročila, pridobil s soglasjem in vedenjem vseh sopotnikov, jih obvestil o vsebini pogodbe oz. naročila, ki se nanašajo na njihove osebne podatke, in je tem sopotnikom izključno odgovoren za posredovanje njihovih osebnih podatkov agenciji.
 • Enako velja glede podrobnosti iz potnikovih in vseh sopotnikov potnih listin oz. podatkov o zdravstvenih oz. medicinskih zadevah, ki jih potnik posreduje agenciji, in jih je treba posredovati za potrebe izvedbe pogodb o potovanju oz. rezervacij turističnih storitev, vizumske zahtevke, izvajanju zavarovalnih zahtevkov idr.
 • Šteje, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene obveščanja o statusu prijave, neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi agencije. Pri slednjem sme agencija osebne podatke potnikov, kot so ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka posredovati zunanjemu izvajalcu, ki takšna obvestila o ponudbi personalizira in/ali odpošlje.
 • Če potnik obdelave podatkov iz prejšnje alineje ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje, lahko pa to svoje soglasje prekliče naknadno. Prav tako lahko uveljavlja vse ostale mehanizme, ki mu jih za varovanje njegovih osebnih podatkov zagotavljajo zakonski predpisi. Enako velja za uporabnike spletne strani www.hemingway.si .

11. Pritožbe

 • Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju samem vodniku ali predstavniku organizatorja potovanja ali neposrednemu izvajalcu storitev.
 • V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, denimo pomanjkljivo čistočo sobe, opremo, lego sobe ipd., potnik pa ni grajal napake na kraju samem, kot veleva prva alineja te točke, šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma odškodnini.
 • V primeru, ko reklamacije na licu mesta ni možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik organizatorja na destinaciji ali izvajalec storitev ter oškodovani potnik.
 • Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem.
 • V kolikor predstavnik organizatorja ni dosegljiv v razumnem času in reklamacijskega zapisnika prav tako ni mogoče sestaviti v dogovoru z izvajalcem storitve, je potnik dolžan pomanjkljivosti sporočiti na dežurno telefonsko številko agencije (ob neodzivnosti izven delovnega časa tudi preko SMS ali elektronske pošte).
 • Potnik je v skladu z načelom vestnosti in poštenja dolžan sodelovati s predstavnikom organizatorja ali izvajalcem storitve. Če potnik tako izvajalcu in predstavniku organizatorja ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta, ni upravičen do kasnejših reklamacij, podanih po zaključeni storitvi.
 • Agencija ali organizator ne bo obravnaval reklamacije, če ji potnik ni priložil reklamacijskega zapisnika, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.
 • Potnik lahko od organizatorja paketnega potovanja zahteva znižanje cene oziroma povrnitev škode s pisnim zahtevkom v zakonsko določenem prekluzivnem roku. Priložiti mora reklamacijski zapisnik z destinacije ter ostale dokaze o utemeljenosti pritožbe (morebitne račune dodatnih stroškov, fotografije ipd.).
 • V kolikor potnik zahtevek iz prejšnje alineje naslovi na agencijo, ga ta, v kolikor ni sama organizator predmetnega potovanja, posreduje organizatorju.
 • Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, ko pridobi vse potrebne informacije za rešitev reklamacijskega zahtevka. Potnik je po osmih dneh, če v tem času ni prejel prvega pisnega odgovora organizatorja, dolžan prodajno mesto opozoriti oz. preveriti, če je njegova pritožba prispela do naslovnika. Dokler organizator ne poda dokončnega odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

12. Končna določila

 • V kolikor se določila iz posameznega programa in teh splošnih pogojev razlikujejo, veljajo določila iz prejete ponudbe, programa, objavljenega na spletni strani, letakih, prospektih idr..
 • Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo, pri čemer veljajo od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po njihovem sprejemu. Najnovejša verzija je vedno objavljena na www.hemingway.si
 • Za vse spore je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje – 2. del

1. Splošna določila

 • Določila iz tega dela splošnih pogojev veljajo skupaj z določili 1. dela teh pogojev, vendar le pri aranžmajih, kjer kot odgovorni organizator nastopa Potovalna agencija Hemingway d.o.o. (v nadaljevanju organizator), ter za primere iz 5. alineje splošnih določil 1. dela teh splošnih pogojev.

2. Cene

 • Organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen iz cenikov ali programov potovanj v primerih, ko je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja in ki kot naložene s strani tretje osebe niso neposredno vključene v izvedbo paketnega potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot so se povišali zgoraj omenjeni elementi, vplivajoči na kalkulacijo cene. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 8 % ni potrebno, kadar pa je podražitev večja, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba plačati škodo, nima pa pravice na nadomestilo škode in stroškov vizumov, zavarovanj, cepljenj in dodatnih z razpisanim programom nepovezanih doplačil (vstopnine in ogledi po lastnem naročilu ipd.).

3. Organizatorjeva pravica do spremembe programa ali odpovedi

 • Organizator si pridržuje pravico do popolne ali delne odpovedi potovanja, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da programa ne bi objavil oz. zanj sprejemal rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.
 • Organizator lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, če ta neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z organizatorjem, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem organizatorja ni obvestil.
 • Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev ali nastanitveno enoto, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem, vendar jo lahko zamenja le z objektom ali enoto iste ali višje kategorije. Morebitna višja cena tako zamenjane nastanitve ne bremeni potnika.
 • Organizator lahko spremeni dan in čas odhoda oziroma odpove potovanje zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile, ali pa spremeni smer potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi tranzita ali ciljni državi, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Pri aranžmajih in storitvah, kjer je bistvo pogoj za izvedbo ustrezno vreme, se odstop organizatorja od pogodbe zaradi neustreznih vremenskih pogojev šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin, oz. višje sile. Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile pred in/ali med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom skladno z realnimi možnostmi zagotovi storitve v spremenjeni obliki.
 • Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se nanj ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmaja, ali ko se v primeru odpovedi prijavljenih potnikov v skladu s temi pogoji skupno število potnikov spusti pod minimalno število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja. V kolikor s programom ni posebej navedeno minimalno število potnikov na posameznem potovanju, veljajo naslednja merila:

– za aranžmaje z najetimi letali (čarter) 80 % zasedenosti letala;

– za avtobusne aranžmaje 45 potnikov;

– za aranžmaje na rednih letalskih linijah 25 potnikov;

– za potovanja na medcelinskih letalskih linijah – najmanj 15 potnikov v skupini.

 • O odpovedi je organizator potnike dolžan obvestiti v zakonskem roku pred začetkom izvedbe aranžmaja in s tem potniku ni odškodninsko odgovoren.
 • Organizator odškodninsko ne odgovarja za zamude prevoznikov, kakor tudi ne za spremembe programa, do katerih bi prišlo zaradi njih.
 • V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja v skladu s temi pogoji potnik nima pravice do povračila stroškov vstopnih vizumov, stroškov zahtevanih cepljenj in s programom nepovezanih doplačil iz druge alineje 8. točke 1. dela teh pogojev.

4. Potnikova pravica do spremembe in odpovedi potovanja

 • Potnik lahko kadarkoli pred začetkom potovanja odstopi od pogodbe o potovanju v skladu s 1. odstavkom 6. točke prvega dela teh splošnih pogojev.
 • Organizator se ob potnikovi odpovedi potovanja sklicuje na svoj princip »dinamičnega sestavljanja paketnih aranžmajev«. Za takšne paketne aranžmaje je značilno, da organizator potovalne storitve, njihove cene in razpoložljivosti zagotavlja v trenutku zavezujoče prijave, potrjene na podlagi imen vseh potnikov, ki jih za prijavo poda potnik sklenitelj. Za zagotovitev najugodnejše cene paketnega aranžmaja v tistem trenutku, se pri tovrstnih aranžmajih zagotavlja vozovnice, nastanitve in ostale storitve, na katerih večinoma niso mogoče spremembe imen, terminov ali poteka potovanja ali pa lahko te spremembe ali odpovedi povzročijo stroške v višini tudi 100 % že na dan nakupa.
 • Določilo iz prejšnje alineje velja le za dinamično sestavljena paketna potovanja, ki jih je sestavil organizator, ne pa tudi za potovanja, pri katerih je odgovorni organizator drugi ponudnik. V teh primerih veljajo splošni pogoji odgovornega organizatorja potovanja v skladu s Splošnimi določili 1. dela teh splošnih pogojev.
 • Če je potnik ob sklenitvi pogodbe z organizatorjem nedvoumno dogovoril pogoje, ki se v delu odpovedi ali sprememb pomembno razlikujejo od pogojev iz druge alineje te točke (aranžma z možnostjo brezplačne odpovedi ali vnaprej določenimi stroški odpovedi) in so ti pogoji zavedeni v pogodbi, določila iz druge alineje te točke zanj ne veljajo.

 

 

POMEMBNI NAPOTKI POTNIKU

1. Splošna določila

 • Določila iz tega poglavja veljajo skupaj z določili 1. in 2. dela teh splošnih pogojev, tako pri aranžmajih, kjer kot odgovorni organizator nastopa Potovalna agencija Hemingway d.o.o. (v nadaljevanju agencija), kot tudi pri aranžmajih, kjer je odgovorni organizator drugi ponudnik (v nadaljevanju organizator).

2. Dežela vašega obiska

 • O deželi oziroma državi, ki jo obiskujete, se dobro pozanimajte (potovalne listine, vizumi, cepljenja, varnostne razmere) in upoštevajte njeno versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone. V različnih delih sveta poteka različen življenjski ritem, čistoča in točnost, drugačen od tistega, ki smo ga vajeni doma. V kolikor potnik krši zakone in predpise države, v kateri se nahaja, si organizator pridržuje pravico, da potnika s potovanja odstrani na njegove stroške, le ta pa je dolžan vse stroške pokriti, prav tako nima pravice uveljavljati povračila stroškov za neizkoriščen del potovanja.
 • Da bi izkazali spoštovanje lokalni kulturi in ljudem, se v javnosti oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi. In na sploh upoštevajte priporočila vodnikov in lokalnih predstavnikov.
 • Drugačno podnebje lahko ponekod povzroči nepričakovane spremembe okolice (megla, blato, luže, poplavljanje morja, zasnežene pločnike, nered v prometu ipd.) , kar zaradi narave pojava ne more biti predmet pritožbe.
 • Ob vstopu v templje in druga svetišča je prav tako potrebno upoštevati navodila krajevnih predstavnikov, pogosto se je potrebno sezuti in pokriti vse dele telesa. Pred obiskom teh objektov se pozanimajte o pričakovanih pravilih oblačenja in obnašanja.

3. Kategorizacija hotelov in objektov ter opis njihovih storitev

 • Kategorizacija objektov je določena s strani pristojnih organov države v katero potujete, pri čemer kriteriji nikakor niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. V različnih državah pa obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije ali celo verige. Zato vedno priporočamo, da se skrbno pozanimate o izbranem objektu, pregledate javno objavljene ocene ter se za nasvet obrnete na naše prodajno mesto.
 • Morebitne manjše poškodbe v nastanitveni enoti, na pohištvu in opremi (praske, odrgnjen ali poškodovan oplesk zidu, manjša prisotnost alg na ploščicah, ostanek vodnega kamna na pipah in druge drobni znaki obrabe) ne morejo biti predmet pritožbe, saj ne vplivajo na funkcionalnost sobe in kvaliteto bivanja.
 • Delovanje klimatskih naprav je v nekaterih objektih v izključni pristojnosti hotelirja. V nekaterih hotelih je delovanje klimatske naprave vezano na prisotnost gostov v sobi in zaprtost balkonskih vrat. Svetujemo, da se skrbno pozanimate o načinu delovanja klimatske naprav v izbranem objektu, saj zgoraj opisani režim ohlajanja objekta ni razlog za navajanje pomanjkljivosti.
 • Pravila oblačenja (»Dress code«) veljajo predvsem v hotelih višje kategorije ter restavracijah, vendar pa je vstop v restavracijo ali bar v kopalkah v večini hotelov prepovedan.
 • Insekti in žuželke, ki v omejenem obsegu prihajajo v nastanitveno enoto od zunaj ali skozi prezračevalni trakt, zaradi dejstva, da gre za naravni pojav, ne morejo biti predmet pritožbe. Priporočamo, da se obrnete na recepcijo objekta, ki bo, v okviru svojih zmožnosti, poskusila zagotoviti zmanjšanje pojava ali zamenjavo sobe.
 • Kadar ste za svoj oddih izbrali storitev »Vse vključeno«, priporočamo, da v razpisanem programu ali na prodajnem mestu preverite obseg vključenih storitev. Nekateri hoteli namreč v »vse vključeno« zagotavljajo poleg hrane še različne druge aktivnosti športa, animacije, izposoje itd., drugi pa ne.
 • Potniki ali sopotniki z različnimi osebnimi okoliščinami (gibalno ovirane osebe, alergiki, intolerantni,…) naj se na prodajnem mestu natančno seznanijo z morebitnimi omejitvami že v fazi seznanjanja s ponudbo.

4. Posebnosti aranžmajev z neznanim objektom – No name

 • Pri aranžmajih z oznako No name/ruleta/jocker/fortuna,…, se potnik že ob prijavi strinja s tem, da bo ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. Izbira lege objekta in tipa sobe v teh primerih ni možna. Organizator potovanja za te aranžmaje jamči zgolj kategorijo objekta ter storitev po ponudbi (nočitev z zajtrkom, polpenzion, all inclusive …). Potnik naj v teh primerih upošteva, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča…), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji in so lahko skromneje opremljene. V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu. Pri rezervaciji sob s takšno oznako pritožba na lokacijo nastanitve, lego, pogled in oddaljenost od glavnega objekta, recepcije, plaže, parkirišča, ni dopustna.

5. Letalski vozni redi, vozovnice in prtljaga

 • Organizator potovanja ima pravico do spremembe voznega reda, tipa letala ali razporeditve sedežev, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), kadar so vzrok za to različni tehnični in organizacijski razlogi. Prav tako lahko pride do zamud, ki so večinoma posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk, sprememb voznega reda letalskih prevoznikov in slabega vremena, nanje pa niti organizator niti agencija nimata vpliva.
 • Vezano na dejstvo, da sta, če ni s programom drugače določeno, prvi in zadnji dan namenjena izključno potovanju na ciljno destinacijo in povratku z nje, spremembe iz prejšnje točke pri paketnih potovanjih ne štejejo za spremembo programa potovanja.
 • Morebitna zamuda priključnega leta, zaradi česar potnik zamudi osnovni let, gre izključno na potnikovo odgovornost.
 • V kolikor potnik pri agenciji kupi le letalsko vozovnico na redni liniji (ne velja za čarterske polete), velja, da so pogoji potovanja, vključno z navedbo prevoznika, točnega reda letenja, morebitnih omejitev pri spremembi, odpovedi, možnost refundiranja, razvidni iz letalske vozovnice. Višina morebitnih stroškov odpovedi letalskih vozovnic je v izključni pristojnosti letalskega prevoznika.
 • Vsi časi na letalski vozovnici, so lokalni časi letališč, na katere se nanašajo.
 • Potnik mora biti na letališkem okencu na manjših letališčih vsaj dve uri pred predvidenim odhodom letala, na večjih pa vsaj tri ure pred predvidenim odhodom letala, če ni na potovalnih dokumentih ali s strani prodajnega mesta svetovano drugače. Pri tem pa je dolžan sam spremljati in upoštevati morebitne povečane varnostne ukrepe na letališčih, ki še dodatno podaljšujejo pot do mesta vkrcanja. Odgovornost za pravočasen prihod na letališče in za prihod do rezerviranega leta je izključno potnikova.
 • Pri nekaterih prevoznikih, predvsem nizkocenovnih, je pred poletom potrebno opraviti obvezno spletno prijavo (online check-in), s čimer je potnik seznanjen ob nakupu vozovnice. Neupoštevanje te obveze potnika lahko privede do doplačila za check-in na letališču po tarifi prevoznika.
 • Potniki, za katere je agencija posredovala le pri nakupu letalske vozovnice na čarterskem poletu, morajo pri lokalnem predstavniku organizatorja čarterskega poleta na destinaciji obvezno potrditi svojo udeležbo na povratnem letu najmanj 48 ur pred odhodom letala. Telefonska številka predstavnika je navedena na letalski vozovnici.
 • Če je del paketnega potovanja čarterski polet, morajo potniki dan pred povratkom pri lokalnem predstavniku organizatorja čarterskega poleta preveriti točno uro povratnega leta. Morebitna potnikova zamuda na povratni let, ki izvira iz opustitve njegove obveze iz te alineje ter z njo povezane nevšečnosti, gredo v izključno breme potnika.
 • Letalski prevoznik določa pravila brezplačne oziroma vključene prtljage potnika, ta so navedena na vozovnici. Na čarterskih poletih je to običajno en kos prtljage 15–20 kg na osebo. Za vsak preseženi kilogram dovoljene teže oz. dodatni kos prtljage mora potnik doplačati po ceniku prevoznika. Otroci do 2. leta nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Potnik, ki za doplačilo presežene prtljage ali dodatnega kosa ni poskrbel že ob nakupu vozovnice, naj v izogib zapletom pri odhodu pristopi k letališkemu okencu vsaj eno ur prej, kot je navedeno v šesti alineji te točke.
 • Organizator potovanja in agencija ne odgovarjata za uničeno ali izgubljeno prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage ali njene vsebine kadarkoli med potovanjem in bivanjem v nastanitvenih objektih. V primeru izgube prtljage mora potnik na kraju samem sestaviti zapisnik s predstavnikom prevoznika in se ravnati po ustaljenih odredbah. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba.
 • Ker so za izgubljeno prtljago pri letalskem prevozu določene pavšalne odškodnine, ki velikokrat ne dosegajo vrednosti izgubljene prtljage, potnikom svetujemo, da vrednejših predmetov ne pospravljajo v oddano prtljago.
 • V primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali velike zamude letalskega prevoza lahko potnik v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004 uveljavlja odškodnino izključno od dejanskega letalskega prevoznika, bodisi preko spletne povezave letalskega prevoznika, bodisi preko katerega od specializiranih posrednikov, tudi, kadar je tak let sestavni del turističnega aranžmaja.

6. Želje potnikov

 • Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev, zato organizator in agencija nimata vpliva nad dodeljeno sobo v objektu. Željo potnika glede nadstropja, oddaljenosti od recepcije, plaže, bližine dvigala, pogleda in orientacije, bližina dveh družin itd., lahko organizator posreduje ponudniku objekta, vendar še to le v primerih, ko željena lastnost ni del doplačila iz razpisanega cenika (doplačilo za balkon, za morsko stran, za prenovljeni del, za povezane sobe itd.). Organizator in agencija neobvezujoče želje stranke ne moreta zagotoviti.
 • Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le ta največkrat ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je običajno majhna in ima lahko slabšo lego.
 • Za nastanitev v triposteljni ali štiriposteljni sobi večinoma velja, da gre za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem (ali dvema dod. ležiščema), ki po velikosti in udobju ni oz. nista enakovredni osnovnemu ležišču. Največkrat gre za zložljivo posteljo ali zložljivi eno- ali dvosed, večinoma primeren le za otroke. Dodatno ležišče tudi bistveno omeji gibanje v sobi.
 • Oznaka sobe »na morsko stran« pomeni sobo, ki se nahaja v delu zgradbe, obrnjenem proti morju in, če ni v opisu sobe posebej navedeno, ne pomeni nujno pogleda na morje, saj ga lahko onemogočajo drevesa, objekti, geografske značilnosti idr.. Soba z oznako “na park stran” pomeni sobo, ki se nahaja v delu hotela, obrnjenem proč od morja ali atraktivnejšega dela objekta (bazena, reke, hribov …), razen v naravo pa je lahko takšna soba obrnjena tudi na parkirišče, cesto, sosednje objekte…
 • Prijava gostov se v hotelih običajno vrši med 12. in 16. uro, v apartmajih pa praviloma po 15. uri. Odjava gostov zadnji dan je praviloma do 10. ure.

7. Darilni bon

 • Bon ali darilna kartica sta najlepše darilo, ki jo lahko dragi osebi podarimo z željo, da odpotuje in si privošči oddih po lastni izbiri. Darilni bon vsebuje ime obdarovanca, medtem ko je darilna kartica le vrednostna kartica, na kateri je naložena nakupna vrednost in na njej ni zaveden obdarovanec.
 • Darilni bon ali darilno kartico lahko kupite osebno na prodajnem mestu agencije, ali pa preko spletne strani, po telefonu ali elektronski pošti. Veljavnost darilnega bona in darilne kartice je 5 let od izdaje. Izplačilo darilnega bona po preteku veljavnosti je možno z nakazilom na TRR prejemnika, pri tem pa agencija obračuna administrativne stroške v višini 20 €. Izplačilo darilne kartice zaradi nejasnosti prvotnega lastnika ni možno.

 

Ljubljana, 01. 06. 2023